card

Кембриджийн хөтөлбөр

Кембриджийн хөтөлбөр нь дэлхий нийтийн стандарт сургалтын чанарын баталгаажуулалтыг хангах зорилготой, дэлхийн шилдэг их дээд сургуулиудад элсэх элсэгчдийг бэлтгэх сургалтын шаталсан тогтолцоо юм.

Тус хөтөлбөр нь суралцагчийг НЭГ шатнаас нөгөө шат уруу шилжих боломж нөөцөөр хангадаг. Үүний үр дүнд суралцагчдад системтэй мэдлэг бий болж төгссөний дараа хүссэн их, дээд сургуульдаа Элсэлтийн болон хэлний шалгалтгүйгээр элсэн суралцах, тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах бололцоог бий болдгоороо онцлогтой.

КЕМБРИДЖ БАГА ДУНД

Cambridge Lower Secondary 11 - 14 нас

КЕМБРИДЖ ДУНД

Cambridge Upper Secondary 14 -16 нас

КЕМБРИДЖ АХЛАХ

Cambridge Advanced 16 – 19 нас